Muuga Aedlinna Selts (MAS) – lühidalt

Muuga Aedlinna Selts  on loodud 2009 aasta septembris. Idee sai alguse 2009 aasta kevadel korraldatud Muuga Täikast peale mille toimumist leidis seltskond inimesi, et Muugale, mida pahatihti käsitletakse kui Maardu Linna väikse äärealana, on vaja oma elanikke koondavat seltsi, läbi mille on võimalik saada korralik Muuga inimeste mandaat Maardu Linnavalitsuses ja läbi mille, jällegi, saab hea seista Muugalaste soovide ja ootuste eest.

Ühte peame ka kohe mainima, et Muuga Aedlinna Seltsil ei ole poliitilisi ambitsioone. Me ei hakka looma oma valimisliitu ega ka propageerima ühtegi võimu- või opositsiooni erakonda. Meie idee on ühest küljest puhtalt Muuga elanike soovide edastamine Maardu linnavalitsusele, olenemata sellest milliste vaadete esindaja LV parasjagu on, ja teisalt ka kodaniku algatusena ise asjade ära tegemine. Ja plaanide kohaselt peaks see nö. ise ära tegemine olemagi üks suurim Muugalasi seltsi koondav jõud.

Lisaks uue seltsiga tegelemisele oleme võtnud eesmärgiks Muuga Aedlinna ajalooga ning tekkimise ja tegutsemisega seotud info kogumise ja talletamisega. Ja algatuseks selts, mis kandis kunagi nime – Aiandus- ja mesinduseltsi Muuga osakond (tänaseks likvideeritud) on lahkelt lubanud uuel seltsil kasutusele võtta oma suurepärane logo. Kuna tänaseks on Muugal mesingusega tegelevate inimeste arv kahanenud üheni, siis Muuga Aedlinna Seltsil olev meekärg hakkab sümboliseerima Muuga Aedlinna inimeste töökust ja kokkuhoidu.

Selline oleks lühidalt siis Muuga Aedlinna Seltsi tutvustus. Küsimuste korral leiate meie kontaktid kodulehelt.

________________________

Mittetulundusühingu Muuga Selts  põhikiri

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing  Muuga Selts (edaspidi „ühing”) on avalikes huvides  tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Maardu linn.
1.2 Ühingu eesmärgiks on Muuga aedlinna elanike liidu loomine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:  1.2.1 koostöö Maardu linnavalitsuse ja Muuga aedlinna-, Järveäärse piirkonna-ja erasektori arengukomisjoniga;
1.2.2 Muuga aedlinna elanike huvide koondamine, nende esindamine, esiletõstmine ning kaitsmine Maardu Linnavalitsuse tööplaanides;
1.2.3 Muuga aedlinna elanike foorumite korraldamine;
1.2.4 ühiste ürituste korraldamine.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma  ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja  väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt  igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingul juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

________________________

Juhatuse liikmed

Eve Kislov (esimees)
Mari Luts
Raido Jaan Rei

________________________

Liikmeks astumine

Kui sa soovid astuda seltsi liikmeks, siis ootame et täidaksid ära järgneva ankeedi: https://docs.google.com/forms/d/1IJAwwmT_CJNIdF71_9cHyVH_XmoSCGGE0YbjXAXi9sE/viewform?c=0&w=1
(Ankeet asub Google vormides)

Muuga Selts MTÜ LHV Pank EE447700771002006108

 

________________________

Majandusaasta aruanded

Aruanne 2015
Aruanne 2014

 

Muuga Selts MTÜ järgib vabaühenduste eetikakoodeksit